Technické informace

Konstrukce vinného sklepa je montovaná ze železobetonových prefabrikátů. Systém tvoří základové pražce, podlahové prvky a vrchní obloukové prefabrikáty, které doplňují obloukové čelní prefabrikáty s plnou stěnou.  Konstrukční řešení, použitý druh betonu i způsob spínání prefabrikátů zajišťuje vodotěsnost konstrukce bez nutnosti provádění vnějších hydroizolací.

Zvolený systém rovněž nevyžaduje osazení na betonových základových konstrukcích. Základové pražce se ukládají do vyrovnaného a zhutněného štěrkového lože. Celá konstrukce je dostatečně tuhá, což vylučuje případné poruchy a deformace z nerovnoměrného sedání.

Vinný sklep lze řešit jako podzemní se zásypem nebo jako nadzemní s podlahou v úrovni přilehlého terénu a dodatečným přesypem. Vhodnou variantou je částečné zahloubení, což v obvyklých případech zajistí vyrovnanou bilanci výkopů a násypů a tím i úsporu nákladů na zemní práce. Konstrukce je dimenzována pro zajištění únosnosti zásypů a obsypů, ale nelze ji vystavovat dalšímu přitížení, např. stavbou nad sklepem, zpevněnou komunikací a podobně. Podle konkrétní situace, konfigurace terénu a propustnosti zemin se dále řeší nakládání se srážkovými vodami a jejich odvod od stavby.

Pro zabezpečení vnitřního mikroklima je železobetonová konstrukce opatřena vnější tepelnou izolací. Ta je nutná zejména v případě stavby na terénu se slabší vrstvou obsypu zeminou s nedostatečnou tepelně izolační schopností.

Úpravy povrchů, nášlapné vrstvy podlah a výplně otvorů jsou variabilní a závislé na vkusu zákazníka a způsobu provozu. Sklep lze řešit s volnou dispozicí či rozčleněním na část společenskou, určenou pro sezení a konzumaci, část skladovou, popř. i s vestavbou sociálního zázemí.

Stavbu lze napojit na přívody inženýrských sítí – vodovod, kanalizace, elektrická energie. Vytápění a příprava teplé vody je podle potřeby zajištěna lokálními elektrickými topidly. Kromě přirozeného větrání lze stavbu vybavit i větráním nuceným, v případě požadavku zákazníka i doplněným o rekuperaci.

 

Vinný sklep typ CLASSIC

CLASSIC 10

Vinný sklep typ PREMIUM

PREMIUM_10

Vinný sklep typ EXCLUSIVE

EXCLUSIVE_10

Vybavení vinných sklepů

Typy_sklypkA_a_vybaveny-1